Bibelord med melodi

Ofte har vi, der arbejder med børnegudstjenester, oplevelsen af, at bibelens ord og formuleringer ligger så langt fra børns sprog og nære erfaringsverden, at vi skal bruge rigtig meget energi på at forklare og oversætte dem. Men nogle gange sker et modsatte – at et bibelord faktisk er så enkelt og skarpt skåret, at vi ikke kan sige det enklere med vores egne ord. Manna-korn og konfirmationsord er eksempler på, hvordan vi af og til bruger enkeltstående bibelord, ligesom der bagest i salmebogen findes en række ‘Bibelord til opmuntring og trøst’.

I den klassiske musik har man i århundreder sat bibelord i musik. Også i nyere tid, har man forsøgt sig med genren, måske med svingende held. Det er en stadig udfordring at lave melodier, som er stærke nok, og som matcher teksterne, og flere af os kender måske til 70’ernes bibelfundamentalisters mere eller mindre vellykkede forsøg.

I det følgende vil jeg forsøge at pege på nogle af de bibelord med melodi, som vi har medtaget i børnesalmedatabasen og komme med forslag til, hvordan de vil kunne bruges i børnegudstjenestesammenhæng.

Lad de små børn komme til mig” Dette meget enkle vers, med ord fra Mark. 10,14, vil kunne bruges som et fast led i gudstjenester med helt små børn – f.eks. som første salme. Den vil også kunne bruges ved en dåbsgudstjeneste, hvis man gerne vil synge en lille sang med dåbsgæsternes børn umiddelbart inden dåben. Hvis man har børnetræf/børnekirke/børnepasning under sine søndagshøjmesser, vil denne lille salme også kunne bruges i forbindelse med at man sender børnene afsted – som en opmuntring til børnene og som en påmindelse til os voksne om, at børn har en særlig plads i Guds rige.

Jeg la’r dig ikke i stikken” Dette enkle vers fra Hebr. 13,5-6 vil kunne bruges i forbindelse med rigtig mange forskellige bibelfortællinger, som ofte bruges til børnegudstjenester, f.eks. historien om Noa, Daniel i løvekulen, det forsvundne får etc. Ordene er, trods deres mange år på bagen, forbavsende nutidige og omkvædet er sjovt at synge og enkelt at lære.

Alt hvad I vil” også kaldet ‘den gyldne regel’ fra bjergprædikenen, kan være et fint afsæt for en børnegudstjeneste. Samtidig vil den kunne fungere fint ind i en gudstjeneste om den barmhjertige samaritaner eller den gældbundne tjener.

Hvis man nu er god til noget” er ikke et direkte bibelcitat, men en parafrase over passagen fra bjergprædikenen om ‘ikke at sætte sit lys under en skæppe’. Sangen er en opfordring til børnene om at være med til at sprede det gode i verden med smil, sange og lys – og det er ingen for små til. Sangen kan bruges som sendelsessalme i slutningen af en børnegudstjeneste. Den er sjov og livsglad at synge.

Hvis du bare havde tro” er en børnesalme, som synges i hele verden, og handler om, at tro kan flytte bjerge. Den vil kunne bruges i forbindelse med gudstjenester om Abraham, David og Goliat, Peters fiskefangst, vandringen på søen, opvækkelsen af Lazarus eller de forskellige beretninger om forældre, der kommer til Jesus i forbøn for deres syge børn (høvedsmanden, drengen med den urene ånd etc.). Sangen har fagter og ‘kædedans’ og bliver det gjort ordentligt, kan det blive rigtig sjovt for både børn og voksne at være med i.

For således elskede Gud verden” Dette lille prægnante vers fra Joh. 3,16 bliver af nogle kaldt ‘den lille bibel’. Som sådan kan man sige, at har børnene lært dette vers, har de et glimrende afsæt for at fange noget centralt i kristendommen. Verset ville kunne bruges nærmest når som helst. Selvfølgelig hvis man bruger Nikodemus som bibelfortælling, men også til en påskegudstjeneste for børn.