Gustav Jensen

1848-1922. Stiftsprovst i Oslo.

Salmer af Gustav Jensen »