Martin Luther

Tysk teolog, præst, reformator og salmedigter, 1483 – 1546.
Læste oprindelig jura men gik som 21-årig i kloster i augustinereremitternes kloster i Erfurt efter en nærdødsoplevelse under et tordenvejr, hvor han følte sig reddet af Den Hellige Anna. Præsteviet i 1507 og fra 1512 professor i teologi ved universitetet i Wittenberg.
Slog i 1517 95 teser om bl.a. kirkens afladshandel op på kirkedøren i samme by og satte hermed gang i den historiske omvæltning, der siden fik navnet reformationen.
Bestred i 1519 pavens ufejlbarlighed og blev i 1521 ekskommunikeret. Oversatte i 1521-22 Det Nye Testamente til tysk og forsvarede sig i 1521 foran kejseren ved rigsdagen i Worms.
Reformerede i de følgende år den tyske messe, oversatte sammen med kolleger hele Bibelen til tysk og skrev en kolossal række teologiske skrifter og lærebøger, bl.a. Dr. Martin Luthers lille katekismus, der helt frem til moderne tid blev brugt til oplæring af børn i den kristne børnelærdom i alle lutherske lande.
Luther skrev i alt 36 salmer (hvoraf en del er nydigtninger af latinske vers og oldkirkelige hymner), heraf 24 salmer alene i årene 1523-24. Af disse salmer, som siden blev oversat og bearbejdet flere gange af danske salmedigtere og præster, står 21 stadig i Den Danske Salmebog.
Luther så salmesang som en hel vital del af den kristne gudstjeneste og det kristne hverdagsliv, og hans salmer afspejler dels den reformatoriske glæde over evangeliets frisættelse af mennesket til et liv i kald og stand, dels Luthers ønske om at brede evangeliet ud til hele folket gennem musik og sang.
Salmerne har ofte et klart opdragende og læremæssigt sigte og er ofte præget af dels de teologiske kampe, dels det dualistiske verdenssyn, der kendetegner Luthers samtid.

Salmer af Martin Luther »